Defektologs- logopēds

Defektologs- logopēds

Bērna attīstības likumsakarību, audzināšanas un mācīšanās problēmu diagnostika bērniem ar psihiskās vai fiziskās attīstības traucējumiem. Individuālu korekcijas darba plānu izstrāde, lai samazinātu un/vai novērstu psihisko vai fizisko traucējumu izraisītās sekas.

Diagnostikas laikā tiek noteikts:

1.bērna intelektuālais līmenis ;

2.bērna pašaprūpes iemaņas un neatkarības līmenis;

3.fizisko traucējumu gadījumā -iespējamo parēžu smaguma pakāpe;

4.roku sīkās muskulatūras vingrinājumu un precīzo kustību veikšanas iespējas;

5.uzmanības noturīguma līmenis;

6.elpošanas veids, atbilstība normai;

7.artikulācijas aparāta aktivitāte;

8.impresīvās runas uztvere un  sapratne;

9.ekspresīvās runas realizācijas veids ( verbāli, neverbāli :ar žestu palīdzību, ar attēliem u.c.);

10.logopēdiskā diagnoze.
 

Veikt korekcijas darbu ,izstrādāt apmācību metodiku,  atbilstoši katra indivīda mācīšanās problēmu raksturojumam:

1.Attīstīt fonētiski- fonemātisko dzirdi;

2.Stimulēt , pilnveidot un nodrošināt adekvātu elpošanu: diafragmālo, diferencēto, jaukta tipa , pielietojot dažādus priekšmetus- svilpītes , taurītes, stabulītes u.c.

3.Mazināt hipernazālo balss skanējumu, ja ir konstatēts;

4.Veidot artikulācijas aparāta darbības pareizus steriotipus :
   sinkinēziju novēršana,
   hipersalivācijas mazināšana un novēršana,
   artikulācijā iesaistīto muskuļu mazkustīguma mazināšana un  novēršana (pasīvo un aktīvo vingrinājumu veikšana),
   balss saišu aktivizēšana,
   mēles darbības aktivizēšana. 

5.Veidot vai pilnveidot ekspresīvo runu:
   balss nostādīšana, secīga skaņu veidošana, automatizācija un diferencēšana,
   nepareizi artikulēto skaņu izrunas korekcija.
   primāro runas defektu ( runas inaktivitātes un valodas attīstības  aiztures ) mazināšana,
   runas plūsmas veidošana un pilnveidošana,
   valodas gramatisko formu un struktūru veidošana,
   lasīšanas iemaņu un rakstīšanas  prasmju veidošana un nostiprināšana,
   vārdu krājuma paplašināšana, atbilstoši indivīda vecumam.

6.Attīstīt  psihomotorās iemaņas un pilnveidot tās :
   roku sīkās ( smalkās) muskulatūras vingrinājumu pielietošana,
   vingrinājumi ikdienas aktivitāšu kvalitātes uzlabošanai,

7. Veicināt psihisko izziņas procesu attīstību:
   uztveres spēju veicināšana un sapratnes pilnveidošana (telpas, laika,    kvantitates, kvalitates, cēloņu un seku kopsakarības),
   uzmanības noturīguma līmeņa pilnveidošana,
   domāšanas funkciju veicināšana ( iztēles stimulēšana,lomu spēļu, dialogu pielietošana,
   dažādu atmiņas  veidu (ilustratīvi-tēlainā, mehāniskā,loģiskā) stimulēšana,
   domāšanas funkciju  stimulēšana un pilnveidošana,
   motivācijas veidošana.

8.Izstrādāt  ieteikumus vecākiem .