Metode

Pēdējā laikā arvien biežāk runā par bērnu grūtībām skolas programmas apguvē, par bērniem, kuri piedzimst ar smadzeņu darbības traucējumiem, psihoemocionālu nestabilitāti u.c. smadzeņu funkciju darbības problēmām. Speciālisti arvien biežāk nonāk pie secinājuma, ka klasiskās terapijas metodes vairs nedod vēlamo efektu un mēs bieži vien nonākam strupceļā- ir panākts neliels bērna stāvokļa uzlabojums, taču tas nav noturīgs un bieži vecāki ir spiesti no jauna griezties pie speciālista, taču nu jau meklējot citu... Un tā no reizes uz reizi, no speciālista pie speciālista, taču vēlamais rezultāts tā arī nav sasniegts.

Jau septīto gadu, Latvijā, darbā ar bērniem, lai pārvarētu psihiskās attīstības traucējumus sekmīgi tiek pielietota neiropsiholoģiskā sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības atjaunošanas un stabilizācijas korekcijas metode.

Sensomotorās korekcijas programma ir izveidota uz „kompleksās psihomotorās korekcijas metodes” bāzes un izstrādāta Krievijas medicīnas pēcdiploma izglītības akadēmijas bērnu un pusaudžu psiholoģijas, psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas katedrā (Maskava). Tās autori ir šīs katedras vadītājs, medicīnas zinātņu doktors Jurijs Ševčenko un šīs katedras vecākā pasniedzēja, psiholoģijas zinātņu kandidāte un trenere- supervizorie Vasiļisa Korņejeva.

Vairāk kā 80% bērnu attīstības problēmu ir saistīti ar smadzeņu bojājumiem, kuri ir radušies agrīnajās attīstības stadijās- grūtniecības laikā, dzemdību periodā, smagu saslimšanu gadījumos pirmajā dzīves gadā. Tādēļ programmas darbība ir vērsta nevis uz augstāko psihisko funkciju attīstīšanu, bet pirmām kārtām uz bazālo sensomotoro līmeni- uz to deficīto smadzeņu funkciju attīstību, kuras ir tikušas traumētas agrīnajā bērnībā. Tikai programmas beigu etapā darbs tiek virzīts kognitīvās psihoterapijas virzienā.
 

Metodes mērķis ir smadzeņu stumbra un zemgarozas struktūru funkcionālā nemedikamentoza aktivizēšana, starppusložu mijiedarbības stabilizācija, priekšējo smadzeņu struktūru funkcionālā statusa optimāla noformēšana. Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas metodi ir iespējams pielietot bērniem no 5 gadu vecuma.

Pirmais korekcijas līmenis- psihisko procesu, enerģētiskās apgādes un stato- kinētiskā balansa aktivizēšanas līmenis - virzīts uz defekta izslēgšanu un galvas smadzeņu zemgarozas struktūru aktivizēšanu. Tas sevī ietver elpošanas procesu stabilizāciju, organisma relaksācijas un tonusa regulācijas apmācību, lokālo muskuļu spastikas noņemšanu, līdzsvara attīstīšanu, sinkēziju- pavadošo kustību atraisīšanu, ķermeņa koptēla uztveres attīstīšanu. Ģeneralizēto un lokālo aktivācijas procesu regulāciju, modāli nespecifisko atmiņas funkciju attīstību, bazālo emocionālo stāvokļu stabilizāciju, intraceptīvās informācijas apkopošanas un apstrādes atjaunošanu, iekšējo organisma vitālo procesu nodrošināšanu

Otrais korekcijas līmenis- operacionālais sensomotorās mijiedarbības ar apkārtējo vidi nodrošināšanas līmenis- tā mērķis ir starppusložu mijiedarbības stabilizācija sintētiskā telpiskuma lauka formēšanas kontekstā no redzes, proprioceptīvo, dzirdes, taustes un vestibulārajiem komponentiem. Šajā līmenī tiek apgūti kompleksie vingrojumi ritma izjūtas, perceptīvo un mnestisko iespēju attīstīšanai, telpiskuma priekšstatu formēšanai, dinamiskai kustības aktu organizācijai, vienlaicīgu un reciproko sensomotoro mijiedarbību attīstībai, veikluma un uzmanības attīstībai. Eksraceptīvās informācijas apkopošanu un pārstrādi, laika un telpiskuma izjūtu formēšanu.

Trešais korekcijas līmenis- psihomotoro funkciju patvaļīgās regulācijas un kontroles līmenis- orientēts uz priekšējo smadzeņu daļu optimālu funkcionālā statusa formēšanu, domāšanas procesu, uzmanības un atmiņas, sinestēziju un pašregulācijas procesu attīstīšanu un stabilizāciju. Psihiskās darbības, psihomotoro, paškontroles, domāšanas un uzmanības procesu programmēšanas un kontroles nodrošināšanu un stabilizāciju.

Korekcijas rezultātā atjaunotās smadzeņu darbības funkcijas un funkciju mijiedarbības ir stabilas, un atkārtota smadzeņu struktūru funkcionālās darbības korekcija nav nepieciešama.