Mērķi

Asociācijas mērķi:

1. Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas kā zinātnes un prakses attīstība Latvijā un Baltijas valstīs,
 
 
2. Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu sniegtās palīdzības iedzīvotājiem kvalitātes sekmēšana,
 

 

3. Veikt neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu sertifikāciju nolikuma noteiktajā kārtībā, sekot LNKSA Ētikas kodeksa īstenošanai, uz tiesas vai citu kompetentu iestāžu pieprasījuma dot novērtējumu atbilstoši LNKSA nolikumam visos ar neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu darbību saistītos jautājumos vai nozīmēt šī novērtējuma izdarīšanai kompetentu komisiju, popularizēt zināšanas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas jomā.

 

 

4. LNKSA atbalsta organizācijas, kustības, masu informācijas līdzekļus, citas juridiskās un fiziskās personas, kuras sekmē LNKSA mērķu īstenošanu.

 

 

5. Paredzēto mērķu sasniegšanai LNKSA ir tiesības:

 

 

brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, uzturēt sakarus ar Latvijas un citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām.

 

 

6.   LNKSA šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.

 

 

7.  Bez tam augstāk minēto mērķu sasniegšana, pildot savus uzdevumus LNKSA ir tiesīga:

 

 

veikt finansiālo darbību veselības aprūpes, izglītības un labklājības jomā, organizēt kongresus, konferences, simpozijus, apmācības kursus, seminārus, sniegt kvalificētu palīdzību, ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus, ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma noteiktos ierobežojumus.

 

 
8. Apvienot dažādu tuvu stāvošu profesiju pārstāvjus Latvijas Republikas teritorijā. Veicināt labāku palīgprofesiju speciālistu (psihologu, ārstu, pedagogu, sociālo darbinieku u.c.) savstarpējo izpratni un sadarbību
 
 
9. Zinātniskās pētniecības darbs, projektu izstrāde, pilnveidošana un izpilde
 
 
10. Un citas darbības, kuras nav pretrunā ar LR likumdošanu un kurām nav nepieciešamas speciālas atļaujas vai licences.
 

 

Krievijas medicīnas pēcdiploma izglītības akadēmijas bērnu un pusaudžu psiholoģijas, psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas katedras vadītājs, medicīnas zinātņu doktors Jurijs Ševčenko (Maskava)

 

Krievijas medicīnas pēcdiploma izglītības akadēmijas bērnu un pusaudžu psiholoģijas, psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas katedras vecākā pasniedzēja, psiholoģijas zinātņu kandidāte un trenere- supervizore Vasiļisa Korņejeva (Maskava).

LNSKSA valdes priekšsēdētāja, neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciāliste- supervizore Kristīne Umalas